Sách song ngữ hướng dẫn dạy con “Cả nhà học toán - Mathematik für die ganze Familie“: Bốn phép tính cơ bản cộng và trừ

 

LTS: Cuốn sách Toán bậc tiểu học song ngữ này của tác giả Thầy giáo Nguyễn Thế Tuyền ở Berlin được coi như một cẩm nang, biên soạn theo phương pháp tổng hợp cả hai cách thức dạy toán giữa Việt Nam và Đức dưới dạng thực hành, cả nhà cùng học toán (Mathematik für die ganze Familie). Qua đó, các bậc phụ huynh Việt vừa giúp được con em làm bài tập, vừa chơi với chúng. Vừa vun đắp cho tổ ấm gia đình, vừa nâng kiến thức tiếng Đức cho chính mình, đồng thời thực hiện được nguyên lý giáo dục đối với con em mình, học ở trường, học ở nhà, học ngoài xã hội.

Để thấy vai trò ý nghĩa vô cùng quan trọng của cuốn Cẩm Nang này, Đức Việt Online  giới thiệu một số chương mục mẫu, tuần tự từng kỳ. Kỳ này gồm 2 chương, bốn phép tính cơ bản cộng & trừ.

 

14. Vier Grundrechenarten - Addition (Bốn phép tính cơ bản - Phép cộng)

- Summand 1 + Summand 2 = Summe (Số hạng 1 + Số hạng 2 = Tổng số).

- Summand 1 = Summe – Summand 2 (Số hạng thứ nhất = Tổng số trừ đi số hạng thứ hai).

- Summand 2 = Summe – Summand 1 (Số hạng thứ hai = Tổng số trừ đi số hạng thứ nhất).

a) Kopfrechnen bei der Addition (cách cộng nhẩm):

93 + 64 = ?

- Der 1. Summand ist die Zahl 93 (Số hạng thứ nhất là 93).

- Der 2. Summand ist die Zahl 64 (Số hạng thứ hai là 64).

- Die Zahl 64 wird in 60 und 4 zerlegt (số 64 được tách thành 60 và 4):

64 = 60 + 4.

- Dann (tiếp theo):

93 + 60 = 153.

153 + 4 = 157, die Summe ist 157 (Tổng số là 157).

b) Weitere Beispiele (thêm ví dụ):

45 + 15 = ?

- Der 1. Summand ist die Zahl 45 (Số hạng thứ nhất là 45)

- Der 2. Summand ist die Zahl 15 (Số hạng thứ hai là 15)

- Die Zahl 15 wird in 10 und 5 zerlegt (Số 15 được tách ra thành 10 và 5):

45 + 10 = 55

55 + 5 = 60, die Summe ist 60 (Tổng số là 60).

- Summand 1 = Summe – Summand 2 (Số hạng thứ nhất = Tổng số trừ đi số hạng thứ hai):

45 = 60 – 15

- Summand 2 = Summe – Summand 1 (Số hạng thứ hai = Tổng số trừ đi số hạng thứ nhất):

15 = 60 – 45

c)  Gesucht ist die Zahl x (Bài tập tìm số x)

c1) Aufgabe 1 (Bài tập 1):

37 + x = 58  oder (hoặc viết)   37 + ________ = 58.

Gesucht ist die Zahl x, der Summand 2 (tìm x, số hạng thứ hai)

x = 58 – 37

x = 21.

c2) Aufgabe 2 (Bài tập 2):

x + 28 = 46  oder (hoặc viết)  _______ + 28 = 46

Gesucht ist die Zahl x, der Summand 1 (tìm x, số hạng thứ nhất)

x = 46 – 28

x = 18.

c3) Weitere Beispiele für Kopfrechnen (thêm ví dụ về tính nhẩm)

168 + 24 = 192

168 + 20 = 188

188 + 4 = 192

 

d) Bei Addition mehrerer Summanden (Khi tính một tổng có nhiều số hạng)

Bei Addition mehrerer Summanden kann man die Stellung der Summanden so umtauschen, dass eine günstige Lage entsteht. (Khi tính một tổng có nhiều số hạng, người ta có thể hoán vị (đổi chỗ) các số hạng sao cho thuận lợi).

-  ZB. (ví dụ): 123 + 85 + 27 + 15 = ?

Wenn 123 und 27 sowie 85 und 15 nebeneinanderstehen, kann man das Ergebnis leichter berechnen. (Nếu để 123 và 27 cũng như 85 và 15 gần nhau thì dễ tính hơn):  

123 + 27 + 85 + 15 = 150 + 100 = 250

d1) Gesucht ist die Summe der folgenden Zahlen (Bài tập tìm tổng các số sau đây):

87, 12, 33, 76, 28, 14

- Vorteilhafte Umstellung der Summanden (Hoán vị thuận lợi các số hạng):

87 + 23 + 12 + 28 + 76 + 14

87 + 23 = 110

12 + 28 = 40

76 + 14 = 90

- Die gesuchte Summe (tổng cần tìm): 110 + 40 + 90 = 240.

 

15. Vier Grundrechenarten - Subtraktion (Bốn phép tính cơ bản – Phép trừ)

- Minuend – Subtrahend = Differenz  (Số bị trừ - số trừ = hiệu số).

- Minuend = Differenz + Subtrahend  (Số bị trừ = hiệu số + số trừ).

- Subtrahend = Minuend – Differenz (Số trừ = số bị trừ - hiệu số).

a) Z. B (Ví dụ):

a1) 45 – 15 = 30 Minuend – Subtrahend = Differenz  (Số bị trừ - số trừ = hiệu số).

45 = 30 + 15 Minuend = Diffenz + Subtrahend  (Số bị trừ = hiệu số + số trừ).

15 = 45 – 30 Subtrahend = Minuend – Differenz (Số trừ = số bị trừ - hiệu số).

a2) Aufgabe (bài toán):

x – 35 = 41

x = 41 + 35

x = 76

a2) 51 – x = 21

x = 51 – 21

x = 30

b) Kopfrechnen bei der Subtraktion (Tính nhẩm ở phép trừ)

b1) z. B. (Ví dụ):  73 – 46 = ?

- Die Zahl 46 wird in 40 + 6 zerlegt (Số 46 tách ra thành 40 + 6).

73 – 46 = 27 denn (bởi vì):

73 – 40 = 33

33 – 6 = 27

b2) 78 – 35 = ?

78 – 30 = 48

48 – 5 = 43

Các bậc phụ huynh có thể đặt mua Ấn phẩm theo đường Link  => Cẩm nang song ngữ hướng dẫn  dạy con: Cả nhà học toán.

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Học tập

Cơ hội học sinh Việt lớp 9 sang Đức học Trường phổ thông Quốc tế: Chương trình tuyển sinh

20/08/2022

  LTS: Cuốn sách Toán bậc tiểu học song ngữ này của tác giả Thầy giáo Nguyễn Thế Tuyền ở Berlin được coi như một cẩm nang, biên soạn theo phương pháp tổng hợp cả hai cá

Cơ hội cho học sinh Việt trong nước: Vào học trường Phổ thông Trung học Quốc tế Đức từ lớp 9

12/08/2022

  LTS: Cuốn sách Toán bậc tiểu học song ngữ này của tác giả Thầy giáo Nguyễn Thế Tuyền ở Berlin được coi như một cẩm nang, biên soạn theo phương pháp tổng hợp cả hai cá

Cẩm nang song ngữ dạy con: Cả nhà học toán - Mathematik für die ganze Familie

06/07/2022

  LTS: Cuốn sách Toán bậc tiểu học song ngữ này của tác giả Thầy giáo Nguyễn Thế Tuyền ở Berlin được coi như một cẩm nang, biên soạn theo phương pháp tổng hợp cả hai cá

Lao động

Thị trường lao động Đức tháng 11.2022 tăng trưởng đáng kể - Nguy cơ mất việc làm ở mức thấp trong lịch sử

30/11/2022

  LTS: Cuốn sách Toán bậc tiểu học song ngữ này của tác giả Thầy giáo Nguyễn Thế Tuyền ở Berlin được coi như một cẩm nang, biên soạn theo phương pháp tổng hợp cả hai cá

Chủ và người lao động cần biết: Phục vụ cho kiểm tra hồ sơ lao động - Hướng dẫn cách tính ngày nghỉ phép cho nhân công

25/04/2022

  LTS: Cuốn sách Toán bậc tiểu học song ngữ này của tác giả Thầy giáo Nguyễn Thế Tuyền ở Berlin được coi như một cẩm nang, biên soạn theo phương pháp tổng hợp cả hai cá

Chủ và người lao động cần biết: Cảnh báo kiểm tra hồ sơ lao động nhà hàng, tiệm Nail từ 2020 đến nay

20/04/2022

  LTS: Cuốn sách Toán bậc tiểu học song ngữ này của tác giả Thầy giáo Nguyễn Thế Tuyền ở Berlin được coi như một cẩm nang, biên soạn theo phương pháp tổng hợp cả hai cá

Kinh doanh

Nỗi niềm nhà hàng Việt tại Mainz hết tháng này phải đóng cửa

11/10/2022

  LTS: Cuốn sách Toán bậc tiểu học song ngữ này của tác giả Thầy giáo Nguyễn Thế Tuyền ở Berlin được coi như một cẩm nang, biên soạn theo phương pháp tổng hợp cả hai cá

Người Do Thái 'ngồi chơi cũng giàu có' bằng 5 quy tắc ngược đời

30/07/2022

  LTS: Cuốn sách Toán bậc tiểu học song ngữ này của tác giả Thầy giáo Nguyễn Thế Tuyền ở Berlin được coi như một cẩm nang, biên soạn theo phương pháp tổng hợp cả hai cá

Đức cảnh báo: Giá khí đốt 2023 sẽ tăng gấp ba lần

20/07/2022

  LTS: Cuốn sách Toán bậc tiểu học song ngữ này của tác giả Thầy giáo Nguyễn Thế Tuyền ở Berlin được coi như một cẩm nang, biên soạn theo phương pháp tổng hợp cả hai cá

Lên đầu trang